چه چیزی بیش از نتیجه اهمیت دارد؟
چه چیزی بیش از نتیجه اهمیت دارد؟
چه چیزی بیش از نتیجه اهمیت دارد؟
چه چیزی بیش از نتیجه اهمیت دارد؟

Research and Developmentپژوهش و توسعه، آموزش و انتشارات

شیب به شرکتی دانش‌بنیان شهرت دارد. این شهرت پیوسته صنایع بیشتری را نزد ما جلب کرده است تا گسل‌های آسیب زنجیره تأمین شان را شناسائی کرده، پیشتهادهایی در جهت باز-طراحی سامانه لجستیک‌شان ارائه دهیم. بین مشتریان پژوهش و توسعه ما نام‌های پر آوازه‌ای از صنایع غذائی و آشامیدنی، فولاد، قطعه‌سازی خودرو، پیمانکاران بزرگ حمل و نقل جاده‌ای و سیمان به چشم ‌می‌خورد. نقش ما خلق ارزش افزوده برای متشریان‌مان است. از همین رو است که ما در رهیافت‌ها سعی ‌می‌کنیم از تکنیک “مهندسی ارزش” استفاده کنیم تا لایه‌های مختلف سازمان مشتری در کنار ما جزء پیشنهاد دهندگان باز مهندسی سازمانی باشند. با هم‌داستان کردن سازمان متشری با خود، اطمنیان حاصل ‌می‌کنیم که پیشنهادهای ما ابتر نمانده با روی خوش و خواسته درونی از سوی سازمان مشتری به اجراء گذارده ‌می‌شود.

مدیریت راهبردی، آموزش و مالی پیرامون

بهینه سازی شیوه( وجه) و مسیر حمل ونقل

برخی اوقات صاحبان صنایع و ارباب تجارت به استفاده از یک وجه( شیوه) یا مسیر خاص حمل ونقل خو می گیرند. حال آنکه مسیرهای تجاری، شاکله عرضه ناوگان حمل ونقل، مقوله مالکیت ناوگان، جهانی سازی و روند عمومی اقتصاد جهان به یک پارچه سازی بطور پویا مزیت نسبی یک مسیر یا یک شیوه را از دیدگاه های هزینه پولی، زمان های صرف شده در چرخه حمل ونقل، کنترلهای نظام مند و غیر سیستمی اعمال شده و بوروکراسی کشورهای عبوری، امکانات فیزیکی و اداری و مقرراتی مسیر تغییر می دهد. مدیر و ناظر زنجیره تامین باید همواره تحولات روز را دنبال کند. بارها پیش آمده که شرکت شیب با برخورد با سازوکار های سنتی مشتریان خود توانسته راهکارهای بهتری از گزینش شیوه و مسیر(راهگذار) به ایشان ارائه دهد.

بازطراحی زنجیره‌های تأمین تحت فشار

بیشینه صنایع و معادن ایران بدون مطالعه اولیه مکان یابی از منظر حمل و نقل تأسیس و بهره‌برداری شده اند. این است که بیشتر این بنگاه‌ها از عارضه عدم کشش حمل و نقل محلی متناسب با خوراک تولید(نهاده ها) و محصولات نهایی خود رنج میبرند. صنایع سیمان و بسیاری از معادن ایران مثال بارزی از این عارضه هستند. این درحالی است که بر اساس مطالعات جامع حمل و نقل وزارت راه و ترابری سابق، عرضه ناوگان در ایران چیزی در حدود دو برابر تقاضاست. مطالعه این زنجیره ها، بازطراحی و بازسازی آنها، بطوری که بتوان از عرضه درخور ناوگان حمل و نقل بهره گرفت و تولید را به ظرفیت اسمی خود نزدیک کرد؛ کار شرکت ماست. این کار را ما با تضمین نتیجه، از طریق تیم مطالعاتی لجستیک خود که تحت پوشش مهمترین مرکز تحقیقات لجستیکی کشور و وابسته به دانشگاه‌های دولتی تراز اول کشور انجام می‌دهیم و هزینه مطالعه را با تضمین از محل نتایج مادی حاصله برا ی کارفرما تأمین ‌می‌کنیم.

صرفه‌جویی در زنجیره‌های تأمین

شرکت شیب از توان علمی و مهندسی بی همتایی در مطالعات لجستیکی و زنجیره‌های تأمین بهره‌مند است. کاربرد این توان در بررسی لجستیک مشتریان شرکت اغلب به صرفه‌جویی در هزینه تمام‌شده تولید بنگاه منتهی شده است. گاهی تغییرات کوچکی در برنامه‌ریزی و نظام مدیریت موجودی مشتری و اندازه هر ارسال به صرفه‌های بزرگی انجامیده است. شما هم می‌توانید این ویژگی علمی شرکت را بیازمایید. سیاست شرکت این است که هزینه مطالعات خود را به شرط نتیجه، از صرفه‌های هزینه تمام شده مشتری اخذ کند.

پرتال طراحی وب سایت طراحی سایت پورتال Seo بهینه سازی سایت