چه چیزی بیش از نتیجه اهمیت دارد؟
چه چیزی بیش از نتیجه اهمیت دارد؟
چه چیزی بیش از نتیجه اهمیت دارد؟
چه چیزی بیش از نتیجه اهمیت دارد؟

برگردیم به بحث معاهده نامه یا کنوانسیون سی ام آر:

سه نکته را تا اینجا گفتیم:

  • “راهنامه سی ام آر” متکی به مقررات کنوانسیون سی ام آر است واز این رو به قدری معتبراست و تا حدی به فرستنده و گیرنده امنیت قانونی میدهد که نیازی به خواستن بارنامه دیگری برای حمل جاده ای نیست. چه بسا که اعتبارو امنیت ناشی از صدور راهنامه سی ام آربیش ازبسیاری از بارنامه های متداول بیشتراست.
  • حتی درمواقعی که کالا تنها از یک مرزعبورکند، یعنی مبدا و مقصد دو کشور همجوارباشند، با وجود اینکه بار درمرزتخلیه و بارگیری شود، بازهم استفاده از راهنامه سی ام آرمجازاست.
  • راهنامه سی ام آر فی نفسه سندی حاکی از حق مالکیت “دارنده” آن نسبت به کالا محسوب نمی شود. ولی حقوقی که کنوانسیون برای دارنده “نسخه اول” راهنامه قائل شده کم از حق مالکیت نیست.

استثنائات مثبت و منفی اعتبار راه نامه

البته ممکن است کشورهای همجوار توافق کنند که این پیمان( کنوانسیون سی ام آر) درمورد مبادلات بین مرزی قابل اجرا نباشد. ولی دولت ایران با هیچ دولتی چنین توافقی نکرده است.

بازهم دولتها میتوانند با یکدیگرتوافق کنند که سند حمل یا راه نامه سی ام آربه عنوان سندی حاکی از حق مالکیت نیزاستفاده گردد. بازهم تاکنون دولت ایران چنین توافقی با کشورثانی و ثالث نکرده است.

شرط برقراری مقررات سی ام آر

برخلاف برخی کنوانسیون ها مثل مقررات هاگ، یا مقررات اخیرروتردام که شروط برقراری مقررات پیچیده ای دارند، کنوانسیون سی ام آر انگاره را سبک گرفته وشرط ورود را سهل وآسان گرفته است. درواقع اگرصرفا یکی از دو کشورمبدا یا مقصد بار، عضوکنوانسیون باشد یعنی مقررات آن را به عنوان مقررات ملی پذیرفته باشد کافی خواهد بود.

ضمنا ازآنجا که سی ام آرمقرراتی آمره و دستوری است. ازآنجا که دولت ایران رسما به آن ملحق شده است. گرچه اکیدا توصیه میشود صاحبان کالائی که سندی به جزراه نامه سی ام آرسفارش نداده اند، نسخه اول آن را ازمتصدی حمل خود طلب کنند؛ اما بود یا نبود حتی نسخه اول این سند هیچ خدشه ای دربرقراری و حاکمیت قانون و مقررات سی ام آر برهرحمل بین المللی جاده ای -ازایران یا به مقصد ایران- وارد نمی کند( ماده چهار).

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

دیدگاه بگذارید

 

پرتال طراحی وب سایت طراحی سایت پورتال Seo بهینه سازی سایت